Ga naar de inhoud

In de visie van Brederode Wonen is goed wonen meer dan een dak boven je hoofd. Het vraagt ook om een leefbare woonomgeving. Dat is echter geen zaak van corporaties alleen. Wij werken dan ook nauw samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en politie.

In de dorpen en wijken waar we actief zijn, weten partijen elkaar te vinden als het gaat om leefbaarheid in de buurt. Ze wisselen informatie uit en stemmen beleid op elkaar af. Het delen van ervaringen en ideeën helpt ons beter in te spelen op de wensen van onze (toekomstige) huurders. Op deze manier kunnen we effectief investeren in onze woningen en in maatschappelijke projecten die de leefbaarheid verbeteren.


 

Lokaal overleg

Brederode Wonen voert overleg met diverse partijen in de directe omgeving. Dat kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook een welzijnsorganisatie of zorginstelling. Samenwerking met deze lokale partijen is van belang voor het afstemmen van beleid en het structureren van plannen. Tot onze partners behoren:

  • collega-corporaties in de regio
  • de gemeente Bloemendaal
  • de gemeente Velsen
  • Wonen Plus Velsen en Bloemendaal
  • Stichting Welzijn Bloemendaal
  • zorginstellingen
  • Prestatieafspraken

 

Prestatieafspraken

Brederode Wonen maakt per gemeente met een aantal partners prestatieafspraken. Dit gebeurt per gemeente en betreft afspraken tussen de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties.

In de prestatieafspraken worden gezamenlijke doelstellingen geformuleerd en wordt vastgelegd welke activiteiten alle partijen in het opvolgende jaar en/of in de komende periode gaan uitvoeren om deze doelstellingen te behalen.


 

Geschillencommissies Kennemerland

De Regionale Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert over klachten van huurders of aspirant huurders over corporaties in de regio Kennemerland en IJmond. Brederode Wonen is een van de vijf woningcorporaties in de regio Kennemerland en IJmond die zijn aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie. Naast Brederode Wonen zijn dat Elan Wonen, Pre Wonen, Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen.

De commissie behandelt zeer uiteenlopende geschillen tussen corporaties en huurders (soms kandidaat-huurders). Dat kunnen bijvoorbeeld klachten zijn over bejegening door over de aanpak van technische gebreken aan de woning, optreden van woningcorporaties tegen overlast situaties of het uitschrijven van een woningzoekende. 


 

Noodteam Velsen & Sociaal Team Bloemendaal

Brederode Wonen maakt deel uit van het Noodteam Velsen. Dit team richt zich op het oplossen van sociale problemen en woonproblemen. Hiervoor vindt elke maand overleg plaats tussen de gemeente Velsen, de corporaties, de politie, GGZ Dijk en Duin, Vangnet&Advies, Zorgbalans, de Brijderstichting, de Reclassering en de Stichting Maatschappelijk werk. 

We zijn ook vertegenwoordigd in het Sociaal Team in Bloemendaal dat elke twee maanden bij elkaar komt. Doel is om sociale problemen en woonproblemen eenduidig en gecoördineerd aan te pakken. Andere deelnemers in het team zijn onder andere de gemeente Bloemendaal, GGD Zuid-Kennemerland, politie Kennemerland en Algemeen Maatschappelijk Werk. 

Namens Brederode Wonen neemt de medewerker Sociaal Beheer hieraan deel.

Huurdersorganisaties

Om onze activiteiten effectief te kunnen uitvoeren, is overleg met bewoners nodig. Daarom praten wij op verschillende niveaus met vertegenwoordigers van onze huurders. Het gaat met name om de Huurdersvereniging en buurtcommissies.

Branchevereniging

Brederode Wonen is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Aedes behartigt de belangen van haar leden bij de overheid en werkt samen met hen aan verdere professionalisering van de bedrijfstak.

                               

 

Aannemers

Wij werken met vaste aannemers aan de onderhoud van onze woningen. Daarom beschikken wij over algemene inkoopvoorwaarden voor onderhoud.