Ga naar de inhoud

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van de vereniging en staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd bij met advies. De RvC vervult ook de werkgeversrol van de directeur-bestuurder.

De RvC-leden worden benoemd aan de hand van vooraf vastgestelde profielen zodat op alle werkterreinen van de corporatie deskundigheid aanwezig is. De leden hebben een brede algemene ontwikkeling.

Anders dan via hun lidmaatschap van de RvC onderhouden ze geen zakelijke relaties met Brederode Wonen.
De Raad onderschrijft de Governance Code Woningcorporaties.
De RvC legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag van de woningcorporatie (zie Volkshuisvestingsverslag 2022). Hierbij staan ook het rooster van aftreden en de profielschets voor de RvC-leden. 

Leden Raad van Commissarissen

Voorzitter   
Dhr. Drs. F.W. Mulder
Jaar intreding/aftredend: 2022/2026
2e termijn

Lid
Mevr. Mr. M. van Rijn-van Zanten
Jaar intreding/aftredend: 2021/2025
1e termijn

Lid
Dhr. Drs. E.E. Pannebakker
Jaar intreding/aftredend: 2024/2025
1e termijn