Ga naar de inhoud

Brederode Wonen is een vereniging met leden, een directeur-bestuurder, een werkorganisatie en een Raad van Commissarissen.

Bestuur

Sinds december 2012 is Brederode Wonen is een vereniging met een tweelagenstructuur, bestaande uit een werkorganisatie en een Raad van Commissarissen. Aan het hoofd van de werkorganisatie staat een directeur-bestuurder, de heer drs. Jan Wim Franken.

 


 

Werkorganisatie

Het beleid van de organisatie wordt ontworpen door de managers, de beleidsmedewerker en de directeur-bestuurder en vastgesteld door de directeur-bestuurder. Teamleiders en werkorganisatie voeren dit vastgestelde beleid uit. Er zijn 18 medewerkers, verdeeld over de volgende afdelingen:

 • Afdeling Wonen (6 medewerkers)
 • Afdeling Financiën en bedrijfsvoering (3 medewerkers)
 • Afdeling Vastgoed (5 medewerkers)
 • Algemene zaken (4 medewerkers).

 


 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van de vereniging en staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd bij met advies. De RvC vervult ook de werkgeversrol van de directeur-bestuurder.

De RvC-leden worden benoemd aan de hand van vooraf vastgestelde profielen zodat op alle werkterreinen van de corporatie deskundigheid aanwezig is. De leden hebben een brede algemene ontwikkeling.


Anders dan via hun lidmaatschap van de RvC onderhouden ze geen zakelijke relaties met Brederode Wonen.
De Raad onderschrijft de Governance Code Woningcorporaties.
De RvC legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag van de woningcorporatie (zie Volkshuisvestingsverslag 2022). Hierbij staan ook het rooster van aftreden en de profielschets voor de RvC-leden.


De Raad van Commissarissen heeft momenteel de volgende leden:

 • Voorzitter:   Dhr. Drs. F.W. Mulder
  Jaar intreding/aftredend:   2022/2026
  2e termijn

 • Lid:  Mevr. Drs. M.A.C. Kwaak
  Jaar intreding/aftredend:   2022/2026
  2e termijn

 • Lid:  Mevr. Mr. M. van Rijn-van Zanten
  Jaar intreding/aftredend: 2021/2025
  1e termijn