Ga naar de inhoud
Klachten

Wij doen ons uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent.
Wij stellen het op prijs als u dat aan ons laat weten. Alleen dan kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. We streven er altijd naar om samen met u tot een bevredigende oplossing voor uw probleem te komen.

 

Interne klachtenprocedure

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen. Nadat u het formulier heeft opgestuurd, krijgt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Daarin geven we aan wie de klacht behandelt en wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Meestal bedraagt deze termijn tien werkdagen. Voor een ingewikkelde zaak waar bijvoorbeeld bedrijven bij betrokken zijn die in opdracht van Brederode Wonen werken, is meer tijd nodig. Wij houden in zo’n geval een termijn van uiterlijk vier weken aan.
Onze klachtenregeling is bedoeld voor klachten over het functioneren van onze organisatie of de houding of handelswijze van een medewerker. Ook personeel van bedrijven die voor ons werken valt daaronder. De klachtenprocedure is niet bedoeld voor een reparatieverzoek of het melden van overlast.

 

Geschillencommissie

Als u het niet eens bent met de uitkomst van de behandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de Regionale Geschillencommissie. Deze onafhankelijke commissie is ingesteld door woningcorporaties uit Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer.

  • Om in aanmerking te komen voor behandeling door de regionale Geschillencommissie, moet de klacht eerst al bij Brederode Wonen gemeld en behandeld zijn volgens de klachtenregeling van Brederode Wonen.
  • Om uw geschil bij de commissie in te dienen gaat u naar de website van de Geschillencommissie. Hier kunt u het formulier digitaal invullen.
  • De Geschillencommissie hoort beide partijen (hoor en wederhoor) en geeft vervolgens binnen vier weken na de hoorzitting schriftelijk een advies.
  • Het advies van de commissie is niet bindend, maar Brederode Wonen mag alleen gemotiveerd van het advies afwijken.

 

Huurcommissie

Voor klachten die gaan over ernstig achterstallig onderhoud, de huurprijs, de huurverhoging of de servicekosten voor uw woning, kunt u een procedure (verzoekschrift) starten bij de Huurcommissie.

Voor iedere procedure is er een apart verzoekschrift. Deze kunt u vinden en downloaden op de website van de Huurcommissie. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend.

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag
Telnr: 1400
www.huurcommissie.nl


De Kantonrechter

Accepteert u het advies van de Geschillencommissie of de beslissing van Brederode Wonen over het advies niet, dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter.

 

Kosten

Het behandelen van uw klacht door Brederode Wonen en de regionale geschillencommissie is kosteloos.