Impressie ALV 10 mei 2017

17 mei 2017

Op 10 mei vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van woningbouwvereniging Brederode Wonen plaats. Na een terugblik op het jaar 2016 en een korte presentatie van het jaarplan 2017, kwam het belangrijkste punt van de vergadering aan de orde; het voorstel om de vereniging om te zetten in een stichting. De bestuurder, de heer Vreke, gaf een uitgebreide toelichting op het voorstel en belichtte de wijzigingen in de wet die een extra last voor de vereniging tot gevolg hebben. Hij gaf aan dat de kosten voor Brederode Wonen zullen stijgen, de slagvaardigheid afneemt en de ruimte om onze huurders maatwerk te bieden kleiner wordt. Zou Brederode Wonen een stichting zijn, dan zouden deze nadelen niet gelden.

Naar aanleiding van vragen uit de zaal wordt duidelijk dat huurdersvereniging HVB de gesprekspartner van Brederode Wonen is als het gaat om zaken met betrekking tot beleid en beheer. Hier lag al geen rol meer voor de ALV. HVB heeft bevoegdheden die wettelijk zijn verankerd, zoals het instemmingsrecht wanneer er sprake zou zijn van een voornemen om te fuseren. Het omzetten van de vereniging in een stichting, tast deze bevoegdheden niet aan.

Na uitgebreide beantwoording van de vragen van aanwezige leden, werd het voorstel in stemming gebracht. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen bleek voorstander te zijn van het omzetten van de vereniging in een stichting! De statuten vereisen echter een meerderheid van 90% en een zo grote meerderheid werd niet gehaald. Er waren 5 stemmen tegen, 4 blanco stemmen en 17 voor-stemmers.

Omdat maar een klein deel van de ruim 1.000 leden aanwezig was, zullen we op korte termijn weer een ALV organiseren. In het belang van Brederode Wonen en in het belang van de huurders, blijft het wenselijk de vereniging om te zetten in een stichting. We hopen in de volgende vergadering veel leden te treffen die vanuit dat perspectief in zullen stemmen met het omzettingsvoorstel. Zodra de datum van de volgende ALV is vastgesteld, worden alle leden hierover geïnformeerd.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Wij vernemen deze graag zodat wij u verder kunnen informeren. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@brederodewonen.nl.

Belangrijke documenten/informatie: