Ga naar de inhoud

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft zich gebogen over de maatschappelijke rol van Brederode Wonen en over de visie op de eigen toezichtsrol:


Plannen

Ieder jaar stelt Brederode een plan op voor haar activiteiten in de komende periode. We gebruiken dit Jaarplan als leidraad voor onze werkzaamheden. Het wordt daarom opgesteld in overleg met het bestuur en Raad van Commissarissen. Ook de huurdersvereniging stellen we in de conceptfase op de hoogte van onze plannen.

 

Jaarverslag
Na afloop van ieder jaar kunt u in het jaarverslag lezen of wij de voorgenomen plannen hebben gerealiseerd en leggen wij hierover verantwoording af. Ook kunt u lezen welke inkomsten en uitgaven wij in dat jaar hebben gedaan en hoe wij er financieel voorstaan.


Visitatie

Alle bij branchevereniging Aedes aangesloten corporaties zijn verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Dat geldt ook voor Brederode Wonen. Een visitatie geeft inzicht in de prestaties van een corporatie. Het is bovendien een manier om verantwoording af te leggen. In 2019 is Brederode Wonen voor de derde keer gevisiteerd, deze keer door Cognitum.